Skip to main content

Disclaimer

iChoosr streeft ernaar alle informatie op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is.

Aan de inhoud van deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. iChoosr en aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie op deze website of informatie op websites waarvan links worden aangegeven op de website van iChoosr.

iChoosr mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. iChoosr is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

iChoosr zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden. Een door iChoosr aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, behoudens gevallen waarin er uitdrukkelijk een resultaatsverplichting is aangegaan. iChoosr is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen Deelnemer en Leverancier die mogelijk voortkomt uit de groepsaankoop.

iChoosr is niet aansprakelijk voor schade van Leverancier, tenzij deze schade door iChoosr opzettelijk dan wel door aan opzet grenzende bewuste roekeloosheid is veroorzaakt. Het schadebedrag zal in geen geval hoger zijn dan het in de Overeenkomst gedefinieerde bedrag waarvoor iChoosr de betreffende dienst heeft verleend, althans, gemaximeerd tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van iChoosr wordt uitbetaald.

iChoosr is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van Leverancier.

iChoosr is niet aansprakelijk voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de Site kunnen aantasten. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken kan iChoosr noch onderbreking van de toegang tot de Site wegens onderhoud of storingen in stroomvoorziening of internetaansluiting, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.

iChoosr is niet aansprakelijk voor verlies van deze gegevens door onrechtmatig verkregen toegang tot haar computers of bestanden, behoudens opzet of daaraan grenzende bewuste roekeloosheid.

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze website contact met iChoosr willen opnemen kunt u ons contacteren via de op www.ichoosr.com genoemde manieren. Wij zullen hier zo spoedig mogelijk op reageren.